top of page

ייצוג מעסיקים ושכירים: בתחום העסקי אני מייצג מעסיקים אשר מעוניינים בשקט הנפשי ואשר נתבעו על ידי עובדיהם;

בתחום הפרטי אני יוצא להגנתם של שכירים אשר נפגעו מהחברה שהעסיקה אותם.

Urban
הסכם עבודה

על פי חוק, עובד יקבל לידיו הודעה המאשרת את תנאי ההעסקה וזאת לא יאוחר מ- 30 יום מיום תחילת העבודה. על ההודעה לכלול בין השאר: את מועד תחילת העבודה, העיסוק העיקרי של העובד, תיאור התפקיד, שם הממונה הישיר, פרוט השכר, משך יום העבודה, ימי מנוחה, תשלומים סוציאליים, ועוד.

הבראה

עובד העובד במקום העבודה מעל שנה זכאי לדמי הבראה מהמעסיק. סכום דמי ההבראה משתנה מעת לעת ועומד בבדיקה אחרונה על כ- 378 ₪ ליום הבראה. עובדים זכאים ל 5 ימי הבראה בשנה הראשונה ובהתאם לוותק שלהם למספר ימים עולה.

שעות נוספות

דיני העבודה קובעים כי עובדים המועסקים יותר משעות העבודה הבסיסיות הקבועות בחוק זכאים לתוספת תשלום עבור כל שעה נוספת:במקומות עבודה בהם עובדים שישה ימי עבודה בשבוע, יום העבודה מוגדר עד שמונה שעות.במקומות בהם עובדים חמישה ימי עבודה בשבוע, יום העבודה מוגדר עד תשע שעות.במקומות בהם עובדים לפחות שעתיים אחרי השעה 22:00 בלילה יום העבודה מוגדר עד שבע שעות.שעות עבודה החורגות משעות אלו (על בסיס חישוב יומי), או שעות עבודה בלילה או בסופי שבוע, מחייבות תשלום שעות נוספות על פי פרמטרים שנקבעו בחוק.

ימי חופשה

עובדים שכירים זכאים לחופשה שנתית. כמות ימי החופשה של עובדים מפורטת בחוק והיא תלוית וותק, היקף משרה, ומספר ימי עבודה בשבוע. החוק קובע מכסת מינימום ובהחלט יתכן שתקבע בין הצדדים (במסגרת חוזה עבודה אישי או הסכם עבודה קיבוצי) מכסה גבוהה יותר.
אלו הן מקצת מהזכויות המגיעות לעובדים במסגרת חוקי המגן. מומלץ לעובדים ולמעסיקים להתייעץ ולברר מהן הזכויות הסוציאליות המגיעות במסגרת יחסי עבודה.

מה זה אומר להעסיק פרילנסר?

מדוע חייבים הסכם עבודה?

מהי אכיפה מוגברת של דיני עבודה על עסיקים?

פיטרו אותך מהעבודה אחרי שנכנסת להריון?

מתי מגיעים פיצויי פיטורין?

לא קיבלו אותך לעבודה בגלל הגיל שלך?

מה הם דיני עבודה?

דיני העבודה מטפלים בהיבטים המשפטיים של יחסי העבודה בישראל: משרדי מעניק שירותים בתחום הסדרת יחסי עבודה, ניסוח הסכמי עבודה, , שכר עבודה, תלושי השכר, ניסוח הסכמי פרישה, זכויות סוציאליות, ייעוץ שוטף בתחום קליטה לעבודה, שינויים ארגוניים וסיום יחסי העבודה וכמובן ייצוג עובדים ומעסיקים בפני בתי הדין לעבודה.
במסגרת דיני העבודה יש שורה של חוקי עבודה המכונים "חוקי מגן" אשר תכליתם לקבוע סטנדרט מינימלי של תנאי עבודה. לחוקי המגן מתווספים הסדרי עבודה קיבוציים (דוגמת הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה) וכן הסכמים אישיים. בין שאר הזכויות הסוציאליות הניתנות במסגרת חוקי המגן ניתן למצוא את הזכויות הבאות:

שכר מינימום

העובדים במדינת ישראל זכאים לתשלום מינימלי עבור עבודתם

תשלום שכר במועד

דיני העבודה קובעים את המועד לתשלום שכר עבודה, על בסיס חודשי, וזאת בתום החודש הקלנדרי של העבודה ולא יאוחר מהיום התשיעי בחודש העוקב. איחור בתשלום מעבר למועד זה מהווה פגיעה בזכויות ומזכה את העובד בפיצויים בגין הלנת שכר.

מאמרים אחרונים

bottom of page